home_photo3

ZDRAVOTNÍCKE CENTRUM
MEDICUS

home_photo2

MODERNÁ DIAGNOSTIKA

home_photo2

ODBORNÉ AMBULANCIE

Kardiologická ambulancia

V kardiologickej ambulancii poskytujeme

   • komplexnú diagnostiku kardiovaskuárnych ochorení pomocou EKG, echokardiografie, ultrazvukového vyšetrenia artérii a žíl dolných končatín, ergometrie a hodnotenia arteriálnej tuhosti najmodernejším softvérom
   • 24 hodinový monitoring tlaku krvi a porúch srdcového rytmu (tzv. Holter) pre odhaľovanie skrytých porúch rytmu, pričom špecialne nastavenie výkonného EKG Holtera, prípadne tzv. event Holtera umožňuje sledovanie porúch rytmu niekoľko dní až týždňov
   • modernú liečbu kardiovaskulárnych (srdcovo-cievnych) ochorení v osobnej spolupráci so špičkovými pracoviskami v Braislave a Nitre
   • hospitalizačnú liečbu kardiovaskulárnych ochorení v priamej spolupráci s Internou klinikou Fakultnej nemocnice v Trnave
   • plánované kontroly pacientov v termíne po dohode s pacientom
   • kompletné preventívne prehliadky so zameraním na kardiovaskulárne a civilizačné ochorenia (vrátane skríningových laboratórnych vyšetrení, ultrazvukových vyšetrení srdca a ciev a bicyklovej ergometrie)
   • poradenstvo v oblasti životosprávy a prevencie kardiovaskulárnych ochorení
   • infúznu liečbu ordinovanú na našom pracovisku, prípadne iným lekárom
   • okamžité vyšetrovanie zrážania krvi (Quickov test – INR) z kvapky krvi z prsta

 

 

Vyšetrenia vykonáva MUDr. Jozef Beňačka, PhD., špecialista s dlhoročnou praxou, držiteľ diplomu z atestácie I. a II. stupňa z vnútorného lekárstva a atestácie z kardiológie, držiteľ certifikátov pre vyšetrovanie srdca (echokardiografia) a ciev krku a končatín. K tomu získal vzdelanie na kurzoch v Brne, Prahe, Berne, San Marine, Benátkach, Berlíne, Edinburgu a Viedni. Lekár je autorom viac ako 30 publikácii v domácich aj zahraničných časopisoch. Okrem domácich kongresov prednášal v Prahe, Olomouci, Brne, Ľubline (Poľsko), Poreči (Slovinsko), Szegedi (Maďardsko), Timisoare (Rumunsko), Tours (Francúzsko), Záhrebe (Chorvársko) a Ženeve (Švajčiarsko), je zakladateľom a dlhoročným prezidentom Slovenskej spoločnosti pre ultrazvuk v medicíne, organizátorom ultrazvukových kongresov a kurzov v Piešťanoch (od roku 1995 doteraz), ako predseda Pracovnej skupiny ambulantných kardiológov pri Slovenskej kardiologickej spoločnosti je hlavným reprezentantom ambulantných kardiológov na Slovensku. Na domácich odborných podujatiach odprednášal takmer 170 odborných prednášok. Od roku 2015 je prednostom Internej kliniky Fakultnej nemocnice v Trnave a pedagógom Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity. Je autorom dvoch vysokoškolských skrípt, dvoch odborných učebníc a viacerých kapitol v odborných monografiách. Jeho odborné aktivity ocenili pamätnými medailami odborné spoločnosti zo Slovenska i Čiech.

Sestrou pracoviska je PhDr. Monika Labudová, PhD., s dlhoročnou odbornou praxou na lôžkových oddeleniach nemocnice, ako aj v ambulantnej sfére. S kompletným vysokoškolským vzdelaním a s dlhoročnou rutinou je schopná samostatne vykonávať „technické“ vyšetrenia ambulancie (ergometria, EKG-Holter, TK-Holter), po doplnení vzdelania (PhDr., PhD.) sa venuje pedagogickej činnosti na vysokej škole. Ako predsedníčka výboru Pracovnej skupiny sestier pracujúcich v kardiológii pri Slovenskej kardiologickej spoločnosti je hlavnou reprezentantkou sestier kardiologických ambulancií na Slovensku, je organizátorkou prvých odborných konferencií kardiologických sestier na Slovensku. Svoje praktické skúsenosti sestry prezentovala na viacerých konferenciách na Slovensku aj v zahraničí.

Upozornenie:

Vyšetrenia sú hradené poisťovňami do výšky nimi stanoveného mesačného finančného limitu. V prípade vyčerpania mesačného limitu môže pacient požiadať o skoré vykonanie ktoréhokoľvek vyšetrenie ako samoplatca. Iná možnosť tzv. prednostného vyšetrenia nie je možná.

MUDr. Jozef Beňačka, PhD.

PhDr. Monika Labudová, PhD.

Telefón: 033 / 7744 282
e-mail: usg@stonline.sk

Pondelok 7:30 – 13:30
Utorok 7:30 – 14:30
Streda 7:30 – 13:30
Štvrtok 7:30 – 13:30
Piatok 7:30 – 12:30

 
logo_union
logo_vseobecna
logo_dovera
 
logo_union1
logo_vseobecna1
logo_dovera1