Zhodnotenie rizika poškodenia kardiovaskulárneho systému.

Záujemcom o zhodnotenie svojho zdravotného stavu ponúkame novinku: vyhodnotenie rizika možného postihnutia kardiovaskulárneho systému meraním tuhosti tepien – tzv. arterial stiffness measurement v kombinácii s meraním hrúbky karotických artérii na krku s presnosťou na tisícinu milimetra (!)

Špeciálny softvér inštalovaný v najmodernejšom ultrazvukovom prístroji dokáže na základe rýchlosti šírenia pulznej vlny po stenách tepien číselne vyjadriť mieru tuhosti arterií tela. Na základe zmeraných hodnôt arteriálnej tuhosti je možné dobre odhadnúť mieru poškodenia ciev aterosklerózou ešte predtým, než sa začnú prejavovať je klinické komplikácie: infarkt srdcového svalu, mozgová porážka, zlyhanie obličiek, strata zraku alebo upchávanie končatinových tepien z rizikom amputácie. Zistené parametre tuhosti arterií sú počas vyšetrenia zároveň porovnávané s nameranou hrúbkou steny arterií krku: meranie hrúbky steny arterií špeciálnym softvérom ultrazvukového prístroja s presosťou na tisícínu milimetra dokáže odhaliť už najmenšie aterosklerotické „nánosy“ na stene ciev a dostatočne včas upozorniť na hroziace riziko vzniku kardiovaskulárnych komplikácií aterosklerózy.

Napriem jeho nepopierateľnému prínosu pri preventívnom hodnotení zdravotného stavu nie je vyšetrenie hradené poisťovňami, preto si ho hradí pacient sám v cene 18,- € .